Enviaments i devolucions

Preus dels enviaments

El preu dels enviaments és de 5,00€ a la Península Ibèrica (menys Portugal), 9,00€ a Portugal, 14,00€ a les Balears, 20,00€ a les Canàries i 25,00€ a la resta d’Europa (IVA inclòs). Per altres ubicacions enviar correu a distri@plaggi.cat.

Enviaments gratuïts 

Si l’import de la comanda és igual o superior a 60€ PLAGGI.CAT es fa càrrec de les despeses d’enviament dins la Península Ibèrica. Pels enviaments a les Illes Balears a partir de 150€, a les Canàries a partir de 180€ i a la resta d’Europa a partir de 250€. Per altres ubicacions enviar correu a distri@plaggi.cat.

Enviaments i terminis d’entrega

Una vegada rebut i comprovat el pagament de la comanda, PLAGGI.CAT procedirà a l’enviament en un termini aproximat de tres (3) a sis (6) dies hàbils. Els enviaments es realitzaran amb justificant de recepció. Els terminis d’entrega aproximats però no garantits solen ser de dos (2) a tres (3) dies per a la Península Ibérica i les Illes Balears i de cinc (5) a deu (10) dies per a la resta d’Europa comptant a partir de la data d’expedició.

PLAGGI.CAT es compromet a complir el termini d’entrega indicat, en qualsevol cas, de no poder complir-se li comunicarà al Client via correu electrònic o al telèfon que ens ha facilitat durant el procés de registre. En cas de no rebre la comanda en el termini estipulat pot posar-se en contacte amb PLAGGI.CAT mitjançant Formulari de contacte (https://plaggi.cat/contacte/) que posem a la seva disposició o a través del telèfon del nostre servei d’atenció al client 621 23 30 59 o en defecte d’això, mitjançant correu postal a l’adreça C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya.

Els enviaments es realitzaran mitjançant els serveis d’agències de repartiment especialitzades. En el cas que vostè requereixi un servei d’entrega urgent i aquest sigui possible, PLAGGI.CAT l’informarà del cost corresponent a l’enviament el qual correrà íntegrament a càrrec seu. En cas de no poder subministrar una comanda per força major, PLAGGI.CAT avisarà al Client tan aviat com es pugui.

En cas de tractar-se d’articles personalitzats o fora d’Estoc les condicions d’entrega s’establiran en el moment de la formalització de la comanda per part de PLAGGI.CAT.

Impossibilitat de l’entrega

De no poder realitzar l’entrega PLAGGI.CAT tractarà de deixar una nota en la qual quedi constància d’aquest intent, després de dos intents fallits, ens posarem en contacte amb el Client per a arribar a un acord sobre que resulta el més convenient fer en relació amb l’enviament i, en qualsevol cas, transcorreguts quinze (15) dies hàbils des del segon intent d’entrega, entendrem que desitja desistir del contracte i es considerarà resolt. A conseqüència d’aquesta resolució, ens posarem en contacte amb el Client per a convenir la devolució de l’import dels productes en un termini màxim de trenta (30) dies hàbils des de la data de desistiment.

El Client accepta fer-se càrrec de qualsevol cost addicional derivat de la impossibilitat de realitzar l’entrega per causa no imputable a PLAGGI.CAT.

Preguem que el Client es posi en contacte amb PLAGGI.CAT sinó pot estar en el lloc de l’entrega el dia acordat per a així poder convenir el lliurament en un altre dia.

Canvis i devolucions

Si com està contemplat en la normativa vigent el Client desitja desistir del contracte dins del termini de catorze (14) dies naturals des de la recepció de la comanda podrà retornar-nos la mercaderia Mitjançant el Formulari de contacte (https://plaggi.cat/contacte/) que posem a la seva disposició o a través del telèfon del nostre servei d’atenció al client 621 23 30 59 o en defecte d’això, mitjançant correu postal a l’adreça C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya.

Preguem que el Client retorni l’article usant o incloent el seu embolcall original en el mateix paquet en què el va rebre. No procedirà el canvi o devolució d’aquells articles que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Productes defectuosos o que no s’ajusten a l’estipulat en el «cistell de compra»

En el cas en què el Client consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el «cistell» o aquest tingui alguna tara o defecte haurà de realitzar una petició de devolució. La recollida de la mercaderia serà gestionada per PLAGGI.CAT, en cas contrari l’enviament haurà de ser a ports pagats, no sent així l’enviament serà rebutjat. Tindrà un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció de l’article per a reclamar, passat aquest període s’entendrà que l’article està en les condicions pactades.

Una vegada retornat i rebut l’article no conforme, PLAGGI.CAT procedirà a examinar-lo detingudament i a comunicar-li al Client si escau la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La substitució de l’article s’efectuarà dins dels 30 dies hàbils següents a la data en la qual es confirma mitjançant la petició de devolució o en defecte d’això per correu electrònic que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme.

En cas que el Client no accepti la substitució, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses d’enviament relatives a l’entrega de l’article. Sempre que sigui possible la devolució de l’import s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

Productes no defectuosos i que s’ajusten a l’estipulat en el «cistell de compra»

Abans de realitzar la devolució el Client haurà de formalitzar una petició de devolució o en defecte d’això posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client per a poder concretar els termes d’aquesta. Serà PLAGGI.CAT qui establirà les condicions.

PLAGGI.CAT posa a la disposició del Client l’adreça C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya perquè pugui efectuar la devolució. De no fer-ho mitjançant l’adreça que PLAGGI.CAT posa a la disposició del Client, aquest serà el responsable i es farà càrrec dels costos de la devolució dels productes.

Les persones físiques que actuïn amb propòsit a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió o les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn amb ànim de lucre o en un àmbit d’una activitat comercial o empresarial que desitgin procedir amb la devolució per causes alienes a PLAGGI.CAT com ara canvis de model, talla o color comportaran un recàrrec del deu per cent (10%) del total dels articles retornats.

Després de rebre i examinar els articles comunicarem al Client si té dret a la substitució del producte o a l’emissió d’un val/cupó de compra. La devolució s’efectuarà dins d’un termini màxim de trenta (30) dies des de la data en què el Client ens va notificar la seva intenció de desistir.

0