Avís legal – Condicions generals de contractació

1. Àmbit d’aplicació

En utilitzar els serveis i els continguts oferts en el domini plaggi.cat vostè accepta les condicions, incloses les referides mitjançant enllaços i, els principis generals establerts en el present document (d’ara endavant, «Condicions»), en cas contrari, li encomanem a no utilitzar els nostres llocs d’Internet ni els seus serveis. En acceptar, VOSTÈ (d’ara endavant, «Client») estarà subscrivint un contracte que li vincula amb David Valls Mestres (d’ara endavant, «PLAGGI.CAT») amb domicili social a C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya, amb Número d’Identificació Fiscal (NIF) 47117783Y.


El Client no haurà de:

• Utilitzar els serveis de compra en línia oferts per PLAGGI.CAT en cas de no estar-li permès establir contractes legalment vinculants, de no haver assolit la majoria d’edat legal a Espanya, establerta en divuit (18) anys o d’haver estat suspès amb anterioritat.

• Cursar comandes falses o sense una intenció real de compra.

• Facilitar dades falses o incompletes en els formularis que es troben dins dels llocs d’Internet de PLAGGI.CAT.

• Utilitzar eines informàtiques que puguin comprometre o danyar els sistemes informàtics que allotgen els llocs d’Internet de PLAGGI.CAT. 

Si PLAGGI.CAT considera que el Client ha fet un ús indegut dels llocs d’Internet estarà autoritzada a anul·lar el contracte que vincula a totes dues parts i a informar les autoritats pertinents si procedís.

Per a resoldre qualsevol dubte respecte a les Condicions, el Client podrà posar-se en contacte amb PLAGGI.CAT mitjançant el Formulari de contacte (https://plaggi.cat/contacte/) que posem a la seva disposició o a través del telèfon del nostre servei d’atenció al client 621 23 30 59 o en defecte d’això, mitjançant correu postal a l’adreça C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya.

2. Dades personals

Les dades sobre estadístiques de visites recaptades pels sistemes informàtics de PLAGGI.CAT i les dades personals facilitades pel Client en els formularis que es troben dins dels nostres llocs d’Internet seran tractades conforme al que s’estableix en la Política de Privacitat.

3. Disponibilitat del servei

Els serveis que s’ofereixen a través dels llocs d’Internet de PLAGGI.CAT estaran disponibles per a tots els països membres de la CE i la resta de països amb tractats d’importació i exportació vigents amb Espanya.

4. Disponibilitat dels productes

La disponibilitat de cada producte s’especificarà en la fitxa corresponent a aquest.

5. Preus i costos

Tots els preus indicats en la fitxa de cada producte estaran expressats en euros («€») i inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»). A la vegada, exclouran les despeses d’enviament i els possibles costos generats per la utilització de passarel·les de pagament o targetes de dèbit/crèdit com a forma de pagament.

Les ofertes de productes estaran degudament marcades i identificades com a tals i inclouran tant el preu original com el rebaixat.

Les despeses d’enviament dependran del valor econòmic de la compra i del lloc de lliurament de la comanda. Una vegada el Client tramiti la comanda i seleccioni la forma d’enviament i pagament se li indicarà l’import total a pagar, incloent-hi les despeses d’enviament i altres possibles recàrrecs o descomptes que seran degudament detallats abans de confirmar la comanda i autoritzar el pagament.

El Client ha de saber que de trobar-se fora dels països membres de la CE la comanda pot estar subjecta al pagament d’aranzels els quals correran íntegrament a càrrec seu.

PLAGGI.CAT es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions pertinents que consideri oportunes, podent actualitzar productes i preus en funció de les existències. PLAGGI.CAT també es reserva el dret d’avisar al Client de qualsevol error de preu present en la comanda, en tal cas, tindrà dret al reemborsament de qualsevol quantia que pogués haver abonat.

6. Impost sobre el valor afegit (IVA)

El tipus d’IVA aplicable en els productes serà el legalment vigent a cada moment en el territori espanyol i s’aplicarà en funció de l’article concret de què es tracti, excepte Canàries, Ceuta i Melilla que es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

7. Forma de pagament

Totes les compres podran ser abonades per endavant en el moment de la tramitació de la comanda amb una de les targetes de dèbit/crèdit acceptades. En aquest cas vostè accepta que el banc que opera la passarel·la de pagament inclosa en els nostres llocs d’Internet carregui a la seva targeta amb antelació l’import total indicat en la cistella de la compra.

El pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit pot comportar l’aplicació d’una taxa de tramitació l’import de la qual es detallarà en la cistella de la compra.

En el cas de pagament amb targeta de crèdit/dèbit, PLAGGI.CAT li podrà sol·licitar una còpia del seu document nacional d’identitat o de qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti la seva identitat. Així mateix, plaggi.cat es reserva el dret de no acceptar un pagament amb targeta de dèbit/crèdit, podent anul·lar la sol·licitud de comanda, si tingués dubtes que el comprador no és el titular de la targeta de dèbit/crèdit facilitada.

PLAGGI.CAT no emmagatzemarà en cap concepte el número de targeta de crèdit/dèbit.

Les compres també podran ser abonades mitjançant transferència bancària a qualsevol dels comptes facilitats per PLAGGI.CAT, no obstant això estaran pendents de pagament fins que pugui ser confirmat per un dels nostres agents. Per a facilitar la identificació del pagament mitjançant transferència bancària introdueixi el número de comanda en el camp concepte. Qualsevol recàrrec derivat del pagament mitjançant transferència bancària serà a càrrec del Client.

8. Redireccions a pàgines web de tercers

En cas que el Client sigui redirigit mitjançant enllaços a llocs d’Internet de tercers serà advertit d’això, d’acceptar i prosseguir amb la redirecció se li aplicaran les condicions i les polítiques de privacitat establertes en el lloc d’Internet de destinació quedant fora del nostre abast cap reclamació pels perjudicis que pogués sofrir.

9. Notificacions

Les notificacions a PLAGGI.CAT seran enviades per correu postal a l’adreça C/ de Baix, Nº 6 08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya. Al Client li seran enviades a l’adreça de correu electrònic proporcionat durant el procés de registre. No obstant això, podem enviar-li qualsevol notificació per correu ordinari a l’adreça que proporcioni durant el procés de registre.

Es considerarà com notificat 24 hores després de l’enviament del correu electrònic o 72 hores en cas del correu ordinari.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús dels llocs d’Internet de PLAGGI.CAT i els serveis oferts que en ells es presten es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús dels llocs d’Internet propietat de PLAGGI.CAT o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat d’Igualada.

Com a consumidor, queden garantits tots els drets reconeguts per la legislació vigent.

En cas de determinar-se que alguna disposició d’aquestes Condicions no és vàlida o no es pot fer complir, aquesta disposició quedarà sense efecte però la resta de disposicions continuaran sent d’obligat compliment.

11. Dret de PLAGGI.CAT a modificar les presents condicions

Les presents Condicions estan subjectes a canvis, en cas d’efectuar-se algun canvi per decisió de PLAGGI.CAT o d’organismes governamentals es notificarà al Client per a permetre-li exercir el dret de desistiment que contempla la Llei. Els canvis seran efectius passats trenta (30) dies hàbils de la seva publicació en els nostres llocs d’Internet tret que per Llei o per decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu, i en aquest cas, s’aplicaran a les comandes realitzades amb anterioritat.

El Client estarà subjecte a les Condicions vigents en el moment en què efectuï una comanda, per la qual cosa ha de llegir-les detingudament i acceptar-les abans de tramitar el mateix.

12. Propietat intel·lectual

Tots els noms de marques, noms de productes, títols i continguts utilitzats en els llocs d’Internet són marques registrades o noms comercials propietat de PLAGGI.CAT o de tercers. El Client no està autoritzat a reproduir cap d’aquestes marques, ja que això podria suposar una violació dels drets dels seus propietaris. Això no impedirà al Client utilitzar els nostres llocs d’Internet en la mesura necessària per a recopilar la informació sobre les comandes o dades de Contacte.

Formulari de contacte:

[https://plaggi.cat/contacte/]

Correu postal:

AT. DVD

PLAGGI.CAT David Valls Mestres

C/ de Baix, Nº 6

08711 Òdena (l’Espelt)-Barcelona-Espanya

Telèfon: 621 23 30 59

0